Gong da Hiroshima 2

Gong da Hiroshima bronzo di Luciano Ceschia